Общи условия

Условия за използване на уебсайт http://www.brividicosmetics.com
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Райдър Интернешънъл ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.brividicosmetics.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.
Райдър Интернешънъл ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205795711, адрес Бул. Шипченски продох 47, имейл адрес: info@brividicosmetics.com, телефон +359 (0) 878780999
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на Райдър Интернешънъл ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Райдър Интернешънъл ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.
Дефиниции
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт - http://www.brividicosmetics.com и всички негови подстраници.
Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.
Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.
Предоставяни услуги
1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.
Поръчка
2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.
2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.
2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение oт Търговеца по имейл, че поръчката му е приета.
3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
Цени
4. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случай на очевидна грешка.
4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
Плащане
7. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
• наложен платеж
8. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
9. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.
Отказ от договора и замяна
12. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
14. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. Може да изтеглите формуляра от тук !
15. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
16. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с фактурата, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
18. Потребителят следва да върне стоките обратно на посочения адрес: гр. София 1111, жк. Гео Милев, Бул. Шипченски проход 27А, офис на куриерска фирма СПИДИ.
19. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
20. В случай, че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
21. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
22. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
23. Търговецът възстановява заплатената цена само по банкова или картова сметка на Потребителя.
24. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
Гаранции и рекламации
25. При получаване на пратката Потребителят, трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката пред куриера.
26. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, Потребителят следва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка.
27. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато при доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
28. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
29. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:
1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя;
30. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
31. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
32. Рекламацията се подава на Търговеца писмено чрез посочения имейл адрес: info@brividicosmetics.com
33. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. Може да изтеглите формуляра от тук !
34. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията съответно и адрес, телефон, имена и email за контакт.
35. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове, снимки или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
36. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
37. В случай на рекламация всички разходи за транспорт на стоките са за сметка на потребителя.
Интелектуална собственост
38. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
39. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
40. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
41. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
42. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
Прекратяване и разваляне на договора
43. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
44. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
45. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
46. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща info@brividicosmetics.com, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Спасителна клауза
47. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Изменение на общите условия
48. Търговецът не се задължава да уведомява Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия.
Други условия
49. Договорът за продажба е конфиденциален и Потребителите се задължават да не предоставят на публично достояние информация свързана с договора за продажба включително каквато и да е писмена или устна кореспонденция разменена между Търговеца и Потребителите без писменото съгласие от страна на Търговеца. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

50.Създавайки поръчка в сайта brividicosmetics.com на продукти с марката Artdeco потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от представител на Artdeco за България фирма Нардиз ЕООД по електронен път за доставка на поръчаните стоки и при необходимост от съдействие от представител на фирмата.
Приложимо право
51. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.